Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Hilda Dienová Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8 31
Excel v praxi 8
Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania 0
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 15
Ing. Miriam Popovičová Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 73
Výchovný poradca 47
Integrácia - podmienky , východiská, základné procesy 12
Ing. Katarína Štrónerová Finančná gramotnosť 14 64
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Bc.Krista Hambálková Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 10
Bc.Iveta Hanková Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 28
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14
Ján Kasan Siete budúcej generácie v školskej praxi 14 36
Excel v praxi 8
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14
Bc.Miloslav Lichý Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl-odborná zložka -frekventanti 14 14
Mgr. Martin Pagáč Excel v praxi 8 36
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14
Mgr. Martin Popovič Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 0 31
Excel v praxi 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 23
Siete budúcej generácie v školskej praxi 0
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 0
Interaktívne technológie vo vyučovaní 0
Bc.Ondrej Ruman Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 22
Excel v praxi 8
Bc.Radoslav Sanitra Siete budúcej generácie v školskej praxi 14 14
Mgr. Ľudmila Weissová Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 39
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Igor Benický Siete budúcej generácie v školskej praxi 14 14
Ing. Vladimír Cipov, PhD. Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 36
Telesná výchova a zvyšovanie zájmu detí a mládeže I 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže II 13
Mgr. Roman Hadžega Interaktívne techmológie v edukačnom procese 10 32
Program Outlook a využitie internetu 7
Textový editor Word pre pokročilých 7
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Mgr. Ján Hôrecký Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47 82
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Ing. Karolína Hukelová Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 59
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Métody a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Mgr. Eva Kasanová Excel v praxi 8 32
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Monika Kroupová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 35
PhDr. Alena Lenciová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 47
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
Mgr. Janette Lunevová Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 14
Mgr. Jana Majerová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Martina Murgašová Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 0 21
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 0
Aktuálne problémy v prevencií sociálno-patologických javov. 15
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 6
Mgr. Jana Nagypálová Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10 10
Mgr. Alena Pažoutová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 32
Excel v praxi 8
PaedDr. Marta Petrová Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 36
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Excel v praxi 8
Ing. Eva Prostredníková Príprava vedúcich predmetových komisií 35 35
Mgr. Viera Roštárová Sociálny dialog, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10 60
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ing. Katarína Rusnáková Príprava žiakov pre trh práce-kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach 35 35
Ing. Mgr.Anna Samášová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 65
Príprava žiakov pre trh práce-kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach 35
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15
Mgr. Lukáš Sihelský Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14 63
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Mgr. Miroslav Slotta Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Viera Šajbanová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 32
Excel v praxi 8
Mgr. Tomáš Trudič, PhD. Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 63
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Mgr. Zuzana Vetráková Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej a strednej škole 10 33
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Využívanie piesní na hodinách anglického jazyka 8
Mgr. Zuzana Zajacová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 36
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Metodika rozvoja čitaľskej gramotnosti na hodinách SJ 11


© aScAgenda 2018.0.1064 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
  • 048/4341222
    048/4133 193

Fotogaléria