Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Hilda Dienová Excel v praxi 8 31
Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania 0
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 15
Ing. Miriam Popovičová Výchovný poradca 47 73
Integrácia - podmienky , východiská, základné procesy 12
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Ing. Katarína Štrónerová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 50
Finančná gramotnosť 0
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Ing. Igor Benický Siete budúcej generácie v školskej praxi 14 14
Ing. Vladimír Cipov, PhD. Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 36
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže II 13
Telesná výchova a zvyšovanie zájmu detí a mládeže I 15
Mgr. Roman Hadžega Interaktívne techmológie v edukačnom procese 10 32
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Textový editor Word pre pokročilých 7
Program Outlook a využitie internetu 7
Bc.Krista Hambálková Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 10
Bc.Iveta Hanková Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14 38
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Mgr. Ján Hôrecký Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47 82
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Ing. Karolína Hukelová Príprava vedúcich predmetových komisií 19 29
Métody a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Ján Kasan Siete budúcej generácie v školskej praxi 0 6
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 0
Excel v praxi 6
Mgr. Eva Kasanová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 32
Excel v praxi 8
Mgr. Monika Kroupová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 35
PhDr. Alena Lenciová Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12 47
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Janette Lunevová Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 14
Mgr. Jana Majerová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Martina Murgašová Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 0 21
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 6
Aktuálne problémy v prevencií sociálno-patologických javov. 15
Mgr. Martin Pagáč Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 0 6
Excel v praxi 6
Siete budúcej generácie v školskej praxi 0
Mgr. Alena Pažoutová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 32
Excel v praxi 8
PaedDr. Marta Petrová Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika 15 66
Excel v praxi 8
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramostnosti v predmete matematika 15
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Mgr. Martin Popovič Excel v praxi 8 31
Interaktívne technológie vo vyučovaní 0
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 0
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 23
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 0
Siete budúcej generácie v školskej praxi 0
Ing. Eva Prostredníková Príprava vedúcich predmetových komisií 35 35
Mgr. Viera Roštárová Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika 15 60
Sociálny dialog, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Bc.Ondrej Ruman Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 32
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Excel v praxi 8
Ing. Mgr.Anna Samášová Príprava žiakov pre trh práce-kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach 35 65
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15
Bc.Radoslav Sanitra Siete budúcej generácie v školskej praxi 14 14
Mgr. Lukáš Sihelský Príprava vedúcich predmetových komisií 35 63
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14
Mgr. Miroslav Slotta Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Viera Šajbanová Excel v praxi 8 32
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Tomáš Trudič, PhD. Snoubordingový inštruktorský kurz 10 63
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Mgr. Zuzana Vetráková Využívanie piesní na hodinách anglického jazyka 8 33
Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej a strednej škole 10
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Mgr. Ľudmila Weissová Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 39
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Zuzana Zajacová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 26
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0
Metodika rozvoja čitaľskej gramotnosti na hodinách SJ 11


© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
  • 048/4341222
    048/4133 193

Fotogaléria