Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Hilda Dienová Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania 0 31
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 15
Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
Excel v praxi 8
Ing. Miriam Popovičová Integrácia - podmienky , východiská, základné procesy 12 73
Výchovný poradca 47
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Ing. Katarína Štrónerová Základná obsluha počítača 8 50
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Bc.Krista Hambálková Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 10
Bc.Iveta Hanková Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14 28
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Ján Kasan Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14 36
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Excel v praxi 8
Bc.Miloslav Lichý Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl-odborná zložka -frekventanti 14 14
Mgr. Martin Pagáč Excel v praxi 8 36
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Mgr. Martin Popovič Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 0 31
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 23
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 0
Excel v praxi 8
Interaktívne technológie vo vyučovaní 0
Siete budúcej generácie v školskej praxi 0
Bc.Ondrej Ruman Excel v praxi 8 22
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Bc.Radoslav Sanitra Siete budúcej generácie v školskej praxi 14 14
Mgr. Ľudmila Weissová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 39
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Ing. Igor Benický Siete budúcej generácie v školskej praxi 14 14
Ing. Vladimír Cipov, PhD. Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže II 13 36
Telesná výchova a zvyšovanie zájmu detí a mládeže I 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Mgr. Roman Hadžega Textový editor Word pre pokročilých 7 32
Interaktívne techmológie v edukačnom procese 10
Program Outlook a využitie internetu 7
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Mgr. Ján Hôrecký Príprava vedúcich predmetových komisií 35 82
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Ing. Karolína Hukelová Príprava vedúcich predmetových komisií 19 29
Métody a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Mgr. Eva Kasanová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 32
Excel v praxi 8
Mgr. Monika Kroupová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 35
PhDr. Alena Lenciová Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12 47
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Janette Lunevová Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 14
Mgr. Jana Majerová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Martina Murgašová Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 0 21
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 0
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 6
Aktuálne problémy v prevencií sociálno-patologických javov. 15
Mgr. Jana Nagypálová Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10 10
Mgr. Alena Pažoutová Excel v praxi 8 32
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
PaedDr. Marta Petrová Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 36
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Excel v praxi 8
Ing. Eva Prostredníková Príprava vedúcich predmetových komisií 35 35
Mgr. Viera Roštárová Sociálny dialog, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10 60
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ing. Katarína Rusnáková Príprava žiakov pre trh práce-kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach 35 35
Ing. Mgr.Anna Samášová Príprava žiakov pre trh práce-kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach 35 65
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15
Mgr. Lukáš Sihelský Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 63
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14
Mgr. Miroslav Slotta Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Viera Šajbanová Excel v praxi 8 32
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Tomáš Trudič, PhD. Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 63
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Mgr. Zuzana Vetráková Využívanie piesní na hodinách anglického jazyka 8 33
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej a strednej škole 10
Mgr. Zuzana Zajacová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 26
Metodika rozvoja čitaľskej gramotnosti na hodinách SJ 11


© aScAgenda 2018.0.1076 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.11.2017

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
  • 048/4341222
    048/4133 193

Fotogaléria