Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Hilda Dienová Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8 31
Excel v praxi 8
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 15
Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania 0
Ing. Miriam Popovičová Výchovný poradca 47 73
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Integrácia - podmienky , východiská, základné procesy 12
Ing. Katarína Štrónerová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 50
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha počítača 8
Bc.Krista Hambálková Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 10
Bc.Iveta Hanková Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 28
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14
Ján Kasan Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 0 6
Excel v praxi 6
Siete budúcej generácie v školskej praxi 0
Bc.Miloslav Lichý Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl-odborná zložka -frekventanti 14 14
Mgr. Martin Pagáč Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 0 6
Excel v praxi 6
Siete budúcej generácie v školskej praxi 0
Mgr. Martin Popovič Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 0 31
Interaktívne technológie vo vyučovaní 0
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 0
Siete budúcej generácie v školskej praxi 0
Excel v praxi 8
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 23
Bc.Ondrej Ruman Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 22
Excel v praxi 8
Bc.Radoslav Sanitra Siete budúcej generácie v školskej praxi 14 14
Mgr. Ľudmila Weissová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 39
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Ing. Igor Benický Siete budúcej generácie v školskej praxi 14 14
Ing. Vladimír Cipov, PhD. Telesná výchova a zvyšovanie zájmu detí a mládeže I 15 36
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže II 13
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Mgr. Roman Hadžega Program Outlook a využitie internetu 7 32
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Interaktívne techmológie v edukačnom procese 10
Textový editor Word pre pokročilých 7
Mgr. Ján Hôrecký Príprava vedúcich predmetových komisií 35 82
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Ing. Karolína Hukelová Métody a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 29
Príprava vedúcich predmetových komisií 19
Mgr. Eva Kasanová Excel v praxi 8 32
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Monika Kroupová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 35
PhDr. Alena Lenciová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 47
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
Mgr. Jana Majerová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Martina Murgašová Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 0 21
Aktuálne problémy v prevencií sociálno-patologických javov. 15
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 0
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 6
Mgr. Alena Pažoutová Excel v praxi 8 32
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
PaedDr. Marta Petrová Excel v praxi 8 36
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Ing. Eva Prostredníková Príprava vedúcich predmetových komisií 35 35
Mgr. Viera Roštárová Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika 15 50
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ing. Katarína Rusnáková Príprava žiakov pre trh práce-kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach 35 35
Ing. Mgr.Anna Samášová Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15 65
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Príprava žiakov pre trh práce-kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach 35
Mgr. Lukáš Sihelský Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14 63
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Mgr. Miroslav Slotta Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Viera Šajbanová Excel v praxi 8 32
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Tomáš Trudič, PhD. Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10 63
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Zuzana Vetráková Využívanie piesní na hodinách anglického jazyka 8 33
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej a strednej škole 10
Mgr. Zuzana Zajacová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 26
Metodika rozvoja čitaľskej gramotnosti na hodinách SJ 11


© aScAgenda 2018.0.1087 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.03.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
  • 048/4341222
    048/4133 193

Fotogaléria