Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Hilda Dienová Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8 31
Excel v praxi 8
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 15
Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania 0
Ing. Miriam Popovičová Výchovný poradca 47 73
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Integrácia - podmienky , východiská, základné procesy 12
Ing. Katarína Štrónerová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 72
Finančná gramotnosť 0
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha počítača 8
Úvod do počítačových sietí 22
Ing. Igor Benický Siete budúcej generácie v školskej praxi 14 14
Ing. Vladimír Cipov, PhD. Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže II 13 36
Telesná výchova a zvyšovanie zájmu detí a mládeže I 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Mgr. Mária Gerová Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 30
PowerPoint v edukačnom procese 15
Mgr. Roman Hadžega Textový editor Word pre pokročilých 7 32
Interaktívne techmológie v edukačnom procese 10
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Program Outlook a využitie internetu 7
Bc.Iveta Hanková Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 38
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Mgr. Ján Hôrecký - TV Príprava vedúcich predmetových komisií 35 82
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Ing. Karolína Hukelová Métody a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 29
Príprava vedúcich predmetových komisií 19
Ján Kasan Siete budúcej generácie v školskej praxi 0 6
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 0
Excel v praxi 6
Mgr. Eva Kasanová Excel v praxi 8 32
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
PhDr. Alena Lenciová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 47
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
Mgr. Janette Lunevová Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 14
Mgr. Martina Murgašová Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 6 21
Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 0
Aktuálne problémy v prevencií sociálno-patologických javov. 15
Mgr. Martin Pagáč Siete budúcej generácie v školskej praxi 0 6
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 0
Excel v praxi 6
Mgr. Alena Pažoutová Excel v praxi 8 32
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
PaedDr. Marta Petrová Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramostnosti v predmete matematika 15 51
Excel v praxi 8
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Mgr. Martin Popovič Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 23 31
Siete budúcej generácie v školskej praxi 0
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 0
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 0
Interaktívne technológie vo vyučovaní 0
Excel v praxi 8
Ing. Eva Prostredníková Príprava vedúcich predmetových komisií 35 35
Mgr. Viera Roštárová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 60
Sociálny dialog, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika 15
Bc.Ondrej Ruman Excel v praxi 8 32
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Ing. Mgr.Anna Samášová Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15 65
Príprava žiakov pre trh práce-kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach 35
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Bc.Radoslav Sanitra - OV Siete budúcej generácie v školskej praxi 14 14
Mgr. Lukáš Sihelský Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 63
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Miroslav Slotta Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Viera Šajbanová Excel v praxi 8 32
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Tomáš Trudič, PhD. Textový editor Word pre začiatočníkov 7 63
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Zuzana Vetráková Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej a strednej škole 10 33
Využívanie piesní na hodinách anglického jazyka 8
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Mgr. Ľudmila Weissová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 39
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Mgr. Zuzana Zajacová Metodika rozvoja čitaľskej gramotnosti na hodinách SJ 11 26
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15


© aScAgenda 2019.0.1127 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
  • 048/4341222
    048/4133 193

Fotogaléria