Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Hilda Dienová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 53
Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania 21
Excel v praxi 8
Ing. Miriam Popovičová Integrácia - podmienky , východiská, základné procesy 12 73
Výchovný poradca 47
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Ing. Katarína Štrónerová Finančná gramotnosť 14 64
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Základná obsluha počítača 8
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Ing. Vladimír Cipov, PhD. Telesná výchova a zvyšovanie zájmu detí a mládeže I 15 36
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže II 13
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Bc.Krista Hambálková Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 10
Bc.Iveta Hanková Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 28
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14
Ján Kasan Excel v praxi 8 36
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Bc.Miloslav Lichý Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl-odborná zložka -frekventanti 14 14
Mgr. Martin Pagáč Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14 36
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Excel v praxi 8
Mgr. Martin Popovič Siete budúcej generácie v školskej praxi 14 28
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14
Bc.Ondrej Ruman Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 22
Excel v praxi 8
Mgr. Ľudmila Weissová Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 39
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Vladimír Cipov, PhD. Telesná výchova a zvyšovanie zájmu detí a mládeže I 15 36
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže II 13
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Mgr. Ján Hôrecký Príprava vedúcich predmetových komisií 35 35
Ing. Karolína Hukelová Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 59
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Métody a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Ing. Slavomír Ilavský Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 77
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Mgr. Eva Kasanová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 32
Excel v praxi 8
Mgr. Monika Kroupová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 35
PhDr. Alena Lenciová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 47
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
Mgr. Janette Lunevová Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 14
Mgr. Jana Majerová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Martina Murgašová Aktuálne problémy v prevencií sociálno-patologických javov. 15 15
Mgr. Jana Nagypálová Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10 10
Mgr. Alena Pažoutová Excel v praxi 8 32
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
PaedDr. Marta Petrová Excel v praxi 8 36
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Ing. Eva Prostredníková Príprava vedúcich predmetových komisií 35 35
Mgr. Viera Roštárová Sociálny dialog, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10 60
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika 15
Ing. Katarína Rusnáková Príprava žiakov pre trh práce-kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach 35 35
Ing. Anna Samášová Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15 65
Príprava žiakov pre trh práce-kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach 35
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Lukáš Sihelský Príprava vedúcich predmetových komisií 35 63
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Mgr. Miroslav Slotta Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Viera Šajbanová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 32
Excel v praxi 8
Mgr. Zuzana Vetráková Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15 33
Využívanie piesní na hodinách anglického jazyka 8
Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej a strednej škole 10
Mgr. Zuzana Zajacová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 36
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Metodika rozvoja čitaľskej gramotnosti na hodinách SJ 11


© aScAgenda 2017.0.1056 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.07.2017

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
  • 048/4341222
    048/4133 193

Fotogaléria