Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Hilda Dienová Excel v praxi 8 31
Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania 0
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 15
Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8
Ing. Miriam Popovičová Výchovný poradca 47 73
Integrácia - podmienky , východiská, základné procesy 12
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Ing. Katarína Štrónerová Základná obsluha počítača 8 50
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Finančná gramotnosť 0
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Bc.Krista Hambálková Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 10
Bc.Iveta Hanková Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14 28
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Ján Kasan Siete budúcej generácie v školskej praxi 0 6
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 0
Excel v praxi 6
Bc.Miloslav Lichý Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl-odborná zložka -frekventanti 14 14
Mgr. Martin Pagáč Siete budúcej generácie v školskej praxi 0 6
Excel v praxi 6
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 0
Mgr. Martin Popovič Excel v praxi 8 31
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 0
Interaktívne technológie vo vyučovaní 0
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 0
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 23
Siete budúcej generácie v školskej praxi 0
Bc.Ondrej Ruman Excel v praxi 8 22
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Bc.Radoslav Sanitra Siete budúcej generácie v školskej praxi 14 14
Mgr. Ľudmila Weissová Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 39
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Ing. Igor Benický Siete budúcej generácie v školskej praxi 14 14
Ing. Vladimír Cipov, PhD. Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže II 13 36
Telesná výchova a zvyšovanie zájmu detí a mládeže I 15
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Mgr. Roman Hadžega Program Outlook a využitie internetu 7 32
Interaktívne techmológie v edukačnom procese 10
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Textový editor Word pre pokročilých 7
Mgr. Ján Hôrecký Príprava vedúcich predmetových komisií 35 82
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Ing. Karolína Hukelová Métody a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 29
Príprava vedúcich predmetových komisií 19
Mgr. Eva Kasanová Excel v praxi 8 32
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Monika Kroupová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 35
PhDr. Alena Lenciová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 47
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
Mgr. Janette Lunevová Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 14
Mgr. Jana Majerová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Martina Murgašová Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 0 21
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 6
Aktuálne problémy v prevencií sociálno-patologických javov. 15
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 0
Mgr. Alena Pažoutová Excel v praxi 8 32
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
PaedDr. Marta Petrová Excel v praxi 8 36
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Ing. Eva Prostredníková Príprava vedúcich predmetových komisií 35 35
Mgr. Viera Roštárová Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika 15 60
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Sociálny dialog, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10
Ing. Mgr.Anna Samášová Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15 65
Príprava žiakov pre trh práce-kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach 35
Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15
Mgr. Lukáš Sihelský Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 63
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Miroslav Slotta Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 35
Mgr. Viera Šajbanová Excel v praxi 8 32
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Tomáš Trudič, PhD. Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10 63
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Základná obsluha počítača 8
Mgr. Zuzana Vetráková Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej a strednej škole 10 33
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Využívanie piesní na hodinách anglického jazyka 8
Mgr. Zuzana Zajacová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 26
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0
Metodika rozvoja čitaľskej gramotnosti na hodinách SJ 11


© aScAgenda 2018.0.1099 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.05.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
  • 048/4341222
    048/4133 193

Fotogaléria