Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Hilda Dienová Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8 31
Excel v praxi 8
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 15
Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania 0
Ing. Miriam Popovičová Výchovný poradca 47 73
Integrácia - podmienky , východiská, základné procesy 12
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Ing. Katarína Štrónerová Základná obsluha počítača 8 72
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Finančná gramotnosť 0
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Úvod do počítačových sietí 22
Ing. Igor Benický Siete budúcej generácie v školskej praxi 14 14
Ing. Vladimír Cipov, PhD. Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8 36
Telesná výchova a zvyšovanie zájmu detí a mládeže I 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže II 13
Mgr. Mária Gerová Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 30
PowerPoint v edukačnom procese 15
Mgr. Roman Hadžega Interaktívne techmológie v edukačnom procese 10 32
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Textový editor Word pre pokročilých 7
Program Outlook a využitie internetu 7
Bc.Iveta Hanková Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14 38
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Mgr. Ján Hôrecký - TV Príprava vedúcich predmetových komisií 35 104
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Úvod do počítačových sietí 22
Ing. Karolína Hukelová Métody a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 29
Príprava vedúcich predmetových komisií 19
Ján Kasan Excel v praxi 6 6
Siete budúcej generácie v školskej praxi 0
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 0
Mgr. Eva Kasanová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 32
Excel v praxi 8
PhDr. Alena Lenciová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 47
Integrácia - podmienky, východiská, základné procesy 12
Mgr. Janette Lunevová Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 14
Mgr. Martina Murgašová Tvorba maturitných tém z odborných predmetov 0 21
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 6
Aktuálne problémy v prevencií sociálno-patologických javov. 15
Mgr. Martin Pagáč Excel v praxi 6 6
Siete budúcej generácie v školskej praxi 0
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 0
Mgr. Alena Pažoutová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 32
Excel v praxi 8
PaedDr. Marta Petrová Excel v praxi 8 51
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramostnosti v predmete matematika 15
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Mgr. Martin Popovič Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 23 31
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 0
Excel v praxi 8
Siete budúcej generácie v školskej praxi 0
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 0
Interaktívne technológie vo vyučovaní 0
Ing. Eva Prostredníková Príprava vedúcich predmetových komisií 35 35
Mgr. Viera Roštárová Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika 15 60
Sociálny dialog, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Bc.Ondrej Ruman Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 32
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Excel v praxi 8
Ing. Mgr.Anna Samášová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 65
Príprava žiakov pre trh práce-kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach 35
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15
Bc.Radoslav Sanitra - OV Siete budúcej generácie v školskej praxi 14 14
Mgr. Lukáš Sihelský Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 63
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Miroslav Slotta Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 50
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika 15
Mgr. Viera Šajbanová Excel v praxi 8 32
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Tomáš Trudič, PhD. Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8 63
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Základná obsluha počítača 8
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Mgr. Zuzana Vetráková Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej a strednej škole 10 33
Využívanie piesní na hodinách anglického jazyka 8
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Mgr. Ľudmila Weissová Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 39
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Zuzana Zajacová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 26
Metodika rozvoja čitaľskej gramotnosti na hodinách SJ 11
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0


© aScAgenda 2019.0.1134 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
  • 048/4341222
    048/4133 193

Fotogaléria