Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpodencia ADK
Algoritmy ALG
Analógová a digitálna technika AND
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná informatika API
Bankové činnosti BAC
Cvičenia z elektrotechniky CEL
Číslicová technika CIS
Daňovníctvo DNV
Dejepis DEJ
Dejiny grafického dizajnu DGD
Digitálne multimédiá DMU
Ekológia EKL
Ekonomika EKO
Ekonomika a podnikanie EPO
Elektrické merania ELR
Elektronické publikovanie EPU
Elektronika ELE
Elektrotechnická spôsobilosť ETS
Elektrotechnické materiály EOT
Etická výchova ETV
Finančné služby FIS
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Grafický dizajn digitálnych médií GDD
Hospodárska geografia HOG
Hospodárska korešpodencia HOK
Chémia CHE
Informačné a komunikačné technológie IKT
Informatika INF
Logistika a zasielateľstvo LGZ
Manažment MNZ
Marketing a manažment MRQ
Marketing digitálnych médií MDY
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Náboženstvo
Nauka o spoločnosti NSP
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Odborný výcvik OVY
Počítačová grafika POG
Počítačové siete PCI
Počítačové zručnosti PQZ
Polygrafia PYG
Poštová prevádzka POP
Poštové a peňažné činnosti PWC
Praktická časť odbornej zložky
Právna nauka PRN
Prenosová technika PTT
Programovanie PRO
Programové vybavenie počítačov SWW
Psychlogia PSY
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Služby mobilných operatorov SMV
Služby počítačových sietí SXS
Sociálna psychologia SCP
Spojovacia technika SPT
Spoločenská komunikácia KMM
Spoločenská výchova SVY
Spracovanie obrazu a textu SOX
Spracovanie sekvencií SSK
Správanie SPR
Strojopis
Súčiastky prístrojov SUP
Súčiastky prístrojov SUP
Technické kreslenie TCK
Technické vybavenie počítačov HWW
Technické zariadenia TEZ
Technika administratívy TEA
Technologia TEC
Telekomunikačná technika TEL
Telekomunikačné služby TLU
Telekomunikačné služby a obchod
Telekomunikačné služby a obchod TSO
Telesná a výchova TEV
Telesná a športová výchova TŠV1
Telesná a športová výchova TSV
Teoretická časť odbornej zložky
Triednicka hodina TRH
Učenie a komunikácia UAK
Úvod do sveta práce USP
Výpočtová technika VYT
Základy elektroniky ZEN
Základy elektrotechniky ZAE
Základy účtovníctva ZYU

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
  • 048/4341222
    048/4133 193

Fotogaléria