PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Hilda Dienová Formovanie právneho vedomia vychovávateľov 8 31
Excel v praxi 8
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 15
Mediálna výchova vo výchove mimo vyučovania 0
Ing. Miriam Popovičová Výchovný poradca 47 73
Integrácia - podmienky , východiská, základné procesy 12
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Ing. Katarína Štrónerová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 94
Finančná gramotnosť 0
Základná obsluha počítača 8
Škálovanie počítačových sietí (UNIZA) 22
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Úvod do počítačových sietí 22
Ing. Vladimír Cipov, PhD. Úvod do počítačových sietí 22 56
Dáta a ich prezentácia (UNIZA) 13
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UMB) 13
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Mgr. Roman Hadžega Výučba pokročilejších techník programovania a programovania mobilných aplikácií 13 87
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Úvod do počítačových sietí 22
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UMB) 13
Textový editor Word pre pokročilých 7
Program Outlook a využitie internetu 7
Interaktívne techmológie v edukačnom procese 10
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Bc.Iveta Hanková Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 50
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14
Mgr. Ján Hôrecký Škálovanie počítačových sietí (UNIZA) 22 126
Úvod do počítačových sietí 22
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Ján Kasan Siete budúcej generácie v školskej praxi 0 40
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 0
Úvod do počítačových sietí 22
Excel v praxi 6
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Mgr. Eva Kasanová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 32
Excel v praxi 8
Mgr. Zuzana Kováčiková Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vvyučovacom procese 15 30
Myšlenkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Janette Lunevová Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 14
Mgr. Mária Molnárová Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 30
PowerPoint v edukačnom procese 15
Mgr. Jana Nagypálová Vyučovanie anglického jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10 10
Mgr. Jozef Novák Kompetentnosť v interaktívnych tecjnológiách 15 30
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikatu ECDL 15
Mgr. Martin Pagáč Úvod do počítačových sietí 22 35
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7
Excel v praxi 6
Siete budúcej generácie v školskej praxi 0
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 0
Mgr. Alena Pažoutová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 32
Excel v praxi 8
PaedDr. Marta Petrová Výuačba matematiky so SŠ so zameraním na rozvoj digitálenej a vedeckej gramotnosti 13 64
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramostnosti v predmete matematika 15
Excel v praxi 8
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Mgr. Martin Popovič Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 0 31
Siete budúcej generácie v školskej praxi 0
Interaktívne technológie vo vyučovaní 0
Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 23
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 0
Excel v praxi 8
Ing. Mgr.Anna Samášová Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15 50
Príprava žiakov pre trh práce-kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach 35
Bc.Radoslav Sanitra - OV Úvod do počítačových sietí 22 36
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Mgr. Lukáš Sihelský Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14 63
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Mgr. Miroslav Slotta Výučba fyziky na SŠ do zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13 63
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika 15
Mgr. Viera Šajbanová Excel v praxi 8 32
Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24
Mgr. Miroslav Štubňa Kompetentnosť v interaktívnych tecjnológiách 15 38
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikatu ECDL 15
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektroechniky na stredných odborných školách 8
Ing. Peter Turanský Internet vecí (UNIZA) 0 13
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UMB) 13
Mgr. Zuzana Vetráková Využívanie piesní na hodinách anglického jazyka 8 33
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej a strednej škole 10
Mgr. Ľudmila Weissová-OV Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 39
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Mgr. Zuzana Zajacová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 36
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0
Metodika rozvoja čitaľskej gramotnosti na hodinách SJ 11
Metody a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10


© aScAgenda 2021.0.1257 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.02.2021
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
   • stefan.balogh@sos-it.sk, studijna.referentka@sos-it.sk
   • 048/4341222 048/4133 193
   • Tajovského 30, 97590 Banská Bystrica