PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Ing. Miriam Popovičová Integrácia - podmienky , východiská, základné procesy 12 83
Kontrólna činnosť v práci vedúceho pedagogického zamestnanca 10
Výchovný poradca 47
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Ing. Katarína Štrónerová Príprava vedúcich predmetových komisií 35 94
Finančná gramotnosť 0
Úvod do počítačových sietí 22
Základná obsluha počítača 8
Tvorba prezentácií v PowerPointe 7
Škálovanie počítačových sietí (UNIZA) 22
Mgr. Zuzana Belancová Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vvyučovacom procese 15 30
Myšlenkové mapy vo vyučovacom procese 15
Ing. Vladimír Cipov, PhD. Dáta a ich prezentácia (UNIZA) 13 56
Úvod do počítačových sietí 22
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UMB) 13
Ing. Vladimír Cipov - OV, PhD. Úvod do počítačových sietí 22 56
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UMB) 13
Dáta a ich prezentácia (UNIZA) 13
Systém duálneho vzdelávania v strednej odbornej škole 8
Ing. Ľubica Cyprianová E-learning vovýchovnovzdelávacom procese v základných a stredných školách 14 14
Mgr. Alica Fortiaková Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh 15 88
Portfólio ako prostriedok sebahodnotenia a rozvoja pedagogického zamestnanca 14
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Informačná a internetová bezpečnosť v kontexte práce učiteľa 15
Výtvarné dielne v škole 14
Moderné prezentačné programy a ich využitie vo vyučovacom procese 15
Bc.Iveta Hanková Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10 63
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Komunikácia v škole a školskom zariadení 3
Tvorba webovej stránky a jej využitie v edukačnom procese 7
Digitálne zdroje a nástroje vo vyučovacom procese 3
Mgr. Ján Hôrecký Príprava vedúcich predmetových komisií 35 126
Úvod do počítačových sietí 22
Modernizácia vyučovania informatiky na základných a stredných školách 47
Škálovanie počítačových sietí (UNIZA) 22
Ján Kasan Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 54
Úvod do počítačových sietí 22
Siete budúcej generácie v školskej praxi 0
Excel v praxi 6
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14
Mgr. Eva Kasanová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 32
Excel v praxi 8
Mgr. Richard Kreutz On-line vzdelávanie a práca vo virtuálnych triedach 3 6
Komunikácia v škole a školskom zariadení 3
Ing. Ľubica Lacková Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 65
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť 14
Efektívna komunikácia a asertívne riešenie konfliktov v škole 12
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Mgr. Janette Lunevová Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 14
Mgr. Mária Molnárová Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese 15 30
PowerPoint v edukačnom procese 15
Mgr. Jozef Novák Kompetentnosť v interaktívnych tecjnológiách 15 30
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikatu ECDL 15
Mgr. Martin Pagáč Škalovanie počítačových sietí 3 38
Excel v praxi 6
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 0
Úvod do počítačových sietí 22
Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese 7
Siete budúcej generácie v školskej praxi 0
Mgr. Alena Pažoutová Aktivizujúce metódy vo výchove (ich význam pre formovanie hodnotového systému, s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti) 24 32
Excel v praxi 8
PaedDr. Marta Petrová Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramostnosti v predmete matematika 15 64
Výuačba matematiky so SŠ so zameraním na rozvoj digitálenej a vedeckej gramotnosti 13
Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14
Excel v praxi 8
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Mgr. Martin Popovič Krok za krokom pri tvorbe programov výchovy a vzdelávania 23 31
Excel v praxi 8
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 0
Interaktívne technológie vo vyučovaní 0
Ing. Mgr.Anna Samášová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 65
Počítačová gramotnosť vo výchovno-vzdelávacom procese 15
Príprava žiakov pre trh práce-kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach 35
Bc.Radoslav Sanitra - OV Úvod do počítačových sietí 22 36
Siete budúcej generácie v školskej praxi 14
Mgr. Lukáš Sihelský Vzdeláv. učiteľov v súvislosti s tvorbou škol.vzdel.programov 14 63
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Multimédia - technické aspekty ich spracovania v školskej praxi 14
Mgr. Miroslav Slotta Výučba fyziky na SŠ do zameraním na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti 13 63
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Tvorba učebných úloh na rozvoj matematickej gramotnosti v predmete matematika 15
Mgr. Miroslav Štubňa Kompetentnosť v interaktívnych tecjnológiách 15 38
Švajčiarsky kompetenčný model vyučovania v oblasti elektroechniky na stredných odborných školách 8
Príprava učiteľov základných a stredných škôl na získanie medzinárodného certifikatu ECDL 15
Mgr. Tomáš Trudič, PhD. Snoubordingový inštruktorský kurz 10 63
Základná obsluha počítača 8
Textový editor Word pre začiatočníkov 7
Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Ing. Peter Turanský Internet vecí (UNIZA) 3 16
Programovanie mikroprocesorových systémov na SŠ (UMB) 13
Mgr. Zuzana Vetráková Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej a strednej škole 10 33
Využívanie piesní na hodinách anglického jazyka 8
Tvorivé techniky vo výučbe anglického jazyka 15
Mgr. Zuzana Zajacová Interaktívna tabuľa v edukačnom procese 15 36
Metody a formy práce podporujúce rozvoj myslenia a kreativity žiakov v škole 10
Metodika rozvoja čitaľskej gramotnosti na hodinách SJ 11
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0


© aScAgenda 2022.0.1363 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.07.2022
  • Kontakty

   • Stredná odborná škola informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica
   • stefan.balogh@sos-it.sk
   • 048/4341222 048/4133 193
   • Tajovského 30, 97590 Banská Bystrica Slovakia